Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > pytania      
 

PYTANIA
Z PISMA ŚWIĘTEGO
www.pytania.nadzieja.pl

 
 

zobacz także:
TRUDNE PYTANIA BIBLIJNE

Pismo Święte. Księga Ksiąg. Bez niej nie byłoby chrześcijaństwa. Księga przeszłości i przyszłości. Podręcznik wiary i praktyki. Księga zbawienia. Kompendium wiedzy o losach ludzkich, bogata w konkrety i symbole. Przedmiot niekończących się studiów i dociekań.

Co by nie powiedzieć o Piśmie Świętym będzie tego na pewno za mało. Chrześcijanie, którzy na co dzień obcują z Pismem Świętym wiedzą, że jest ono probierzem ich życia, pewnikiem szczęśliwej przyszłości.

Kiedykolwiek rozmawiamy z rzeczywistymi studentami Pisma Świętego, zazwyczaj mówią, że ich studia nigdy się nie kończą. Bo tak naprawdę to Biblii nie można tylko przeczytać. Są jednak i tacy, którzy mają Pismo Święte ukryte wśród rozmaitych książek bogatej nieraz biblioteki domowej. Dla wielu z nich Pismo Święte — jak mówią — jest za trudne, zbyt symboliczne, zbyt stare, aby było współcześnie zrozumiane. Takich ludzi jest wielu.

Ten zbiór pytań ma na celu przybliżenie niektórych tylko nauk Pisma Świętego. Nie przypadkowy jest też wybór przedstawionych pytań i odpowiedzi. Dotyczy on chrześcijańskiego zrozumienia czym jest zbawienie, prawo Boże, wiara i praktyka, miłość i nadzieja. Przedstawiając biblijne odpowiedzi czynimy to także z przeświadczeniem, iż aby poznać Biblię należy prosić Jej Autora o pomoc. Módlmy się więc, aby nasze studium nie pozostało bez znaczenia na naszej drodze życia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości możecie skontaktować się z naszym PASTOREM, który oprócz porad duchowych, służy także wykładem zamieszczonych tu treści biblijnych.

„Błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”
— powiedział Jezus w Ewangelii Łukasza 11, 28 BT.

AUTORZY

 

Lista Pytań Biblijnych

ZAGADNIENIE:

Chciałbym zrozumieć Pismo Święte...
(13 pytań)

(kolejne tematy na końcu tej strony)


Co powiedział Jezus o studiowaniu Pisma Świętego?

„Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie” — Ewangelia Jana 5,39

Uwaga: Chrystus odnosi się tutaj do Pism Starego Testamentu, czyli Biblii Jego dni. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że ta wypowiedź dotyczy również i Nowego Testamentu.

[w górę]


Berejczycy. Kim byli? Za co Pismo Święte ich wyróżnia?

„Którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice; przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają” — Dzieje Apostolskie 17,11

[w górę]


Jakie porównanie wskazuje na to, że niektóre nauki Słowa Bożego są trudniejsze do zrozumienia niż inne?

„Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej; staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego” — List do Hebrajczyków 5,12

„Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem; Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego” — w. 13.14

[w górę]


Jakie pisma wymienia się jako trudne do zrozumienia?

„A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was; Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie” — Drugi List św. Piotra 3,15.16

Uwaga: Niektóre fragmenty Pisma Świętego napisane są zbyt jasno, aby były niezrozumiałe, podczas kiedy znaczenie innych nie jest łatwe na pierwszy rzut oka. Aby w pełni zrozumieć którąkolwiek prawdę Słowa Bożego należy wykorzystać zasadę wzajemnego porównania tekstów. Poza tym, należy rozpatrywać nauki Słowa Bożego w ich kontekście. Nigdy nie zbłądzi ten, kto będzie studiował nauki biblijne dokładnie i z modlitwą.

[w górę]


Jakie dwie księgi biblijne są szczególnie polecane?

„Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel — kto czyta, niech uważa” — Ewangelia Mateusza 24,15

„Błogosławiony, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa tego, i zachowują to, co w nim jest napisane; albowiem czas blisko jest” — Objawienie św. Jana 1,3 (BG)

[w górę]


W jakim celu posłany jest Duch Święty?

„Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” — Ewangelia Jana 14,26

[w górę]


O jakie duchowe poznanie powinniśmy się modlić?

„Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu twego” — Psalm 119,18

[w górę]


Na spełnieniu jakich warunków opiera się obietnica zrozumienia spraw Boskich?

„Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga” — Przypowieści Salomona 2,3-5

[w górę]


Jaką obietnicę otrzymują ci, którzy pragną czynić wolę Bożą?

„Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie” — Ewangelia Jana 7,17

Uwaga: Dobrze jest ciągle przypominać i podkreślać odwieczną prawdę, że każdy, kto poszukuje światła, studiując Słowo Boże a podda w pełni własną wolę woli Boga, którą odkrywać będzie w Jego Słowie — światło to otrzyma.

[w górę]


Do czego porównane jest Słowo Boże?

„Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim” — Psalm 119,105

[w górę]


Do czego przydaje się znajomość Słowa Bożego?

„I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” — Drugi list św. Pawła do Tymoteusza 3,15-17

[w górę]


Jakie błogosławieństwo stało się udziałem uczniów Jezusa po Jego zmartwychwstaniu?

„[...] To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma” — Ewangelia Łukasza 24,44.45

[w górę]


Jakimi słowami Chrystus napomniał tych, którzy posiadali znajomość Słowa Bożego, a jednak Go nie zrozumieli?

„A Jezus odpowiadając, rzekł im: Błądzicie nie znając Pism ani mocy Bożej” — Ewangelia Mateusza 22,29

[w górę]

 kolejny temat: „Upadek i odkupienie człowieka”  [kolejny temat]
(kliknij czerwoną strzałkę w prawo)

Biblia odsłania prawdę z taką prostotą i takim doskonałym dostosowanie do potrzeb i pragnień serca ludzkiego, że najbardziej uczeni ludzie dziwią się temu i są wstrząśnięci, ale również prosty i nieuczony człowiek jest w stanie zrozumieć drogę wiodącą do zbawienia. A jednak te, w taki prosty sposób wyłożone prawdy, dotyczą tematów o tak wzniosłym i dalekosiężnym znaczeniu, iż dosłownie przekraczają zdolność ludzkiego pojmowania. Możemy je przyjąć tylko dlatego, że Bóg je oznajmił.

W taki sam sposób odsłaniał nam plan odkupienia, tak iż każdy może się dowiedzieć, co musi czynić, aby w skrusze i żalu wobec Boga, w wierze w Pana Jezusa Chrystusa, na wyznaczonej przez Boga drodze mógł znaleźć zbawienie. Ale pod tymi, tak łatwo zrozumianymi prawdami kryją się tajemnice, a w nich chwała Boża: tajemnice wykraczające ponad rozum tego, kto chce je zbadać, a które szczerego poszukiwacza prawdy napełniają czcią i wiarą. Im głębiej bada się Biblię, tym bardziej się przekonuje, że jest ona żywym słowem Boga, a rozum ludzki kłania się przed majestatem objawienia Bożego. [w górę]

opracowanie pytań: Rajmund Dąbrowski
komentarz: Ellen G. White

tematy zagadnień:
CHCIAŁBYM ZROZUMIEĆ PISMO ŚWIĘTE | UPADEK I ODKUPIENIE CZŁOWIEKA
DLACZEGO BÓG NAS KOCHA? | ZBAWIONY ZOSTAŁEŚ TYLKO DZIĘKI CHRYSTUSOWI
MUSZĘ NARODZIĆ SIĘ NA NOWO | CHRZEŚCIJANIN I CHRZEST | PRAWO BOŻE
KARA ZA PRZESTĘPSTWO | ZMARTWYCHWSTANIE SPRAWIEDLIWYCH
SOBOTA - SZCZEGÓLNY DZIEŃ | O TYM JAK SOBOTĘ ZAMIENIONO NA NIEDZIELĘ
SEN NEBUKADNEZARA | WIELKIE PROROCTWO PANA JEZUSA
POWTÓRNE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA | DOM DLA ZBAWIONYCH

 
   

[w górę]

   
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
  

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK