Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > pytania > zbawiony zostałeś tylko dzięki Chrystusowi    
 

PYTANIA
Z PISMA ŚWIĘTEGO, cz. 4

 
 

Lista Pytań Biblijnych

ZAGADNIENIE:

Zbawiony zostałeś tylko dzięki Chrystusowi
(10 pytań)

(kolejne tematy na końcu tej strony)


Jaki był cel przyjścia Chrystusa na świat?

„Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem największy” — Pierwszy list do Tymoteusza 1,15

[w górę]


Dlaczego miał On otrzymać imię Jezus?

„A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego” — Ewangelia Mateusza 1,21

[w górę]


Czy istnieje inna droga do zbawienia?

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” — Dzieje Apostolskie 4,12

[w górę]


Czym stał się Chrystus dla nas i z jakiej przyczyny?

„On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą” — Drugi list do Koryntian 5,21

[w górę]


Jak dalece powinniśmy polegać na Chrystusie, aby uzyskać zbawienie?

„[...] beze mnie nic uczynić nie możecie” — Ewangelia Jana 15,5

[w górę]


Jakie trzy atrybuty odnajdujemy w Chrystusie?

Bóstwo: „Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego” — List do Hebrajczyków 1,8

Człowieczeństwo: „Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi” — List do Galacjan 4,4

Bezgrzeszność: „On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego” — Pierwszy list Piotra 2,22

[w górę]


W jaki sposób Chrystus wykazał na podstawie Słowa Bożego, że obiecany Zbawiciel świata musi być zarazem Bogiem i człowiekiem?

„A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc: Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią mu: Dawidowym. Rzecze im: Jakże więc Dawid w natchnieniu Ducha nazywa go Panem, gdy mówi: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje. Jeśli więc Dawid nazywa go panem, jakże może być synem jego?” — Ewangelia Mateusza 22,41-45

Uwaga: Słusznie określił ktoś tę ważną prawdę o jedności elementu ludzkiego i boskiego w Chrystusie stwierdzając: „Boskość potrzebowała człowieczeństwa tak, aby to człowieczeństwo znalazło sposób na komunikowanie się Boga z człowiekiem. Człowiek potrzebuje mocy, która jest ponad nim i poza nim, aby przywrócony został obraz Boga w człowieku. Zanim człowiek przemieni się z grzechu w świętość musi w nim zacząć działać moc życia — nowe życie z wysokości — silniejsza od niego. Taką mocą jest Chrystus”.

[w górę]


Jakie dwa fakty świadczą o jedności bóstwa o człowieczeństwa w Chrystusie?

„O Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym” — List do Rzymian 1,3.4

[w górę]


Jak zupełne jest zbawienie w Chrystusie?

„Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawić za nimi” — List do Hebrajczyków 7,25

[w górę]


Jaka powinna być nasza reakcja wobec takiego Zbawiciela?

„Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar jego” — Drugi List do Koryntian 9,15

[w górę]

 kolejny temat: „Muszę narodzić się na nowo...”  []
(kliknij czerwoną strzałkę w prawo)

Wielu ludzi myśli, że sami muszą dokonać części dzieła swego zbawienia. Zaufali, co prawda, Jezusowi w kwestii odpuszczenia grzechów, lecz pragną żyć sprawiedliwie jedynie dzięki własnym wysiłkom. Podobne wysiłki chybiają celu. Jezus mówi: „Beze mnie nic uczynić nie możecie”. Wszystko zależy od Niego. Jest On nie tylko początkiem, ale i dokończeniem, pierwszym i ostatnim — wszystkim. [w górę]

opracowanie pytań: Rajmund Dąbrowski
komentarz: Ellen G. White

tematy zagadnień:
CHCIAŁBYM ZROZUMIEĆ PISMO ŚWIĘTE | UPADEK I ODKUPIENIE CZŁOWIEKA
DLACZEGO BÓG NAS KOCHA? | ZBAWIONY ZOSTAŁEŚ TYLKO DZIĘKI CHRYSTUSOWI
MUSZĘ NARODZIĆ SIĘ NA NOWO | CHRZEŚCIJANIN I CHRZEST | PRAWO BOŻE
KARA ZA PRZESTĘPSTWO | ZMARTWYCHWSTANIE SPRAWIEDLIWYCH
SOBOTA - SZCZEGÓLNY DZIEŃ | O TYM JAK SOBOTĘ ZAMIENIONO NA NIEDZIELĘ
SEN NEBUKADNEZARA | WIELKIE PROROCTWO PANA JEZUSA
POWTÓRNE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA | DOM DLA ZBAWIONYCH

 
   

[w górę]

   
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
  

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK