Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > rodzina on-line > jeszcze raz o...    
 

JESZCZE RAZ
O WYBIERANIU
OUIDA WESTNEY*

A więc spróbujmy raz jeszcze. W ostatnich tygodniach pozwalam sobie na cytowanie szeregu opracowań i artykułów na tematy wybierania partnerów na całe życie. Tym razem pragnę podzielić się mądrymi wypowiedziami dr Westney, która w długim poniższym artykule szeroko wypowiada się
na temat doboru partnera. Polecam uwadze.

A zatem, próbujecie wybrać życiowego partnera? Na początku, w ogrodzie Eden, Bóg wprowadził partnerskie stosunki pomiędzy mężczyzną i kobietą. W tamtym czasie wybór współmałżonka był bardzo łatwy. Obecnie, od czasu, gdy jest tak wiele osób, spośród których wybieramy, proces ten stał się bardziej złożony. Dla chrześcijan podjęcie decyzji o wyborze życiowego partnera rozpoczyna proces doboru takiego współmałżonka, z którym będzie można żyć w długotrwałym, wzajemnie satysfakcjonującym i wzbogacającym związku, to znaczy, z osobą, z którą można w sposób szczęśliwy dzielić życie i znajdować wspólny język przez 20, 30, 40 lub 50 lat, zależnie od okoliczności. Wymaga to starannego wyboru tej jedynej osoby, którą Bóg zatwierdzi jako partnera. Istotnie, wybieranie na partnera takiej osoby, której wyboru można pogratulować, w podobny sposób jak dobrał Bóg Adama i Ewę, wymaga współpracy z Bogiem.

Wybieranie życiowego partnera jest poważnym i uświęconym przedsięwzięciem. Amerykańska pisarka chrześcijańska, E.G. White w książce „Chrześcijański Dom”, w rozdziale „Wybór towarzysza życia — Wielka decyzja”, stwierdza:

„Jeżeli ci, co zamierzają wstąpić w związek małżeński, nie chcą przeżywać gorzkich i smutnych refleksji po ślubie, niech się poważnie zastanowią nad małżeństwem przed jego zawarciem. Jeżeli krok ten podejmie się nierozsądnie, będzie on jednym z najpoważniejszych powodów zmarnowania życia zarówno młodzieńców, jak i panien. (...) Małżeństwo jest czymś, co będzie miało wpływ i znaczenie dla życia, zarówno w tym, jak i przyszłym świecie. Szczery chrześcijanin nie poczyni żadnych kroków w tym kierunku nie upewniwszy się, że Bóg wyrazi swą zgodę. Nie będzie sam wybierać towarzysza dla siebie, ale pozwoli Bogu dokonać wyboru”. [w górę]

DLACZEGO MARYSIA?

Co powoduje, że wybieramy daną osobę? Istnieje kilka pozytywnych i negatywnych powodów zawierania małżeństw. Oto kilka negatywnych:

 • Z litości do danej osoby.

 • Aby zrobić komuś na złość.

 • Aby uciec od nieszczęśliwej sytuacji w domu.

 • Aby podnieść społeczną pozycję lub udowodnić, że jest się dorosłym.

Podczas gdy dwa ostatnie powody są do zaakceptowania, same w sobie nie stanowią jednak odpowiedniego fundamentu dla małżeństwa.

Chcielibyśmy zaproponować trzy pozytywne powody do zawarcia małżeństwa. Wszystkie trzy mają tendencje do mieszania się ze sobą.

 • Aby pomóc jednostce w osiągnięciu pełnego i sensownego życia.

 • Aby pomóc jedno drugiemu wyjść naprzeciw potrzebie miłości, akceptacji, poczuciu bezpieczeństwa, aby wzajemnie się poznać i stać się twórczym.

 • Aby mieć kogoś szczególnego, z kim można będzie się związać, żyć we wspólnocie, rozwijać społecznie, psychicznie, umysłowo i duchowo przez całe życie.

Powyższe powody są pełne i zawierają każdy aspekt ludzkiego istnienia. Ich znaczenie wymaga korzystania z ostrożności w procesie dobierania współmałżonka. [w górę]

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWEGO WSPÓŁMAŁŻONKA?

Porozmawiajmy teraz o procesie doboru towarzysza życia. Mówiąc o doborze partnera mamy na myśli pewien proces, ponieważ nie jest to coś, co należy robić pod wpływem chwili, ale raczej traktować to należy jak całe przedsięwzięcie, które winno być zrealizowane w pewnym okresie czasu.
W każdym procesie doboru ważną sprawą jest określenie kryteriów lub wskazówek, sprawdzenie odpowiedniej ilości określonych opcji, wyeliminowanie takich opcji, które są mniej pożądane i wybór takich, które uważa się za najbardziej pożądane. Jeżeli w dobieraniu partnera zostaje zastosowany powyższy proces, to z Bożym przewodnictwem jest możliwe wybranie odpowiedniej osoby, z którą zwiąże się życie. Oczywiście, kryteria jednostki powinny stać w zgodzie z Bożymi wskazówkami, a idealizm powinien mieszać się z realizmem. Nikt przecież nie jest doskonały.

W niektórych kręgach kulturowych rodzice wybierają swoim dzieciom towarzysza życia. Często dokonują tego z dużym powodzeniem. Istnieje biblijny przykład takiego rodzaju rodzicielskiego doboru w osobie Rebeki dla Izaaka. Biblia odnotowuje ich głęboki, długotrwały związek. W Stanach Zjednoczonych, jak i wielu innych krajach, główna odpowiedzialność za dobór partnera pozostaje w rękach samych młodych. I chociaż faktycznie to oni muszą dokonać własnego wyboru, zarówno pomoc rodziców jak i innych znaczących osób, takich jak duchowni, nauczyciele lub doradcy ma wielką wartość i powinna być wykorzystywana.

Każda osoba powinna starać się dobrze rozwinąć kryteria doboru lub oczekiwania, jakie wiąże ze swoim partnerem. Te kryteria będą najprawdopodobniej zawierały następujące kategorie:

 • określenie wyglądu zewnętrznego,

 • charakterystykę osobowości,

 • znaczenie określonych wartości,

 • przekonania religijne i tło kulturowe,

 • znaczenie odpowiednich umiejętności wychodzenia naprzeciw potrzebom każdej ze stron.

Używając tych szerokich kategorii, możesz określić szczegółowe kryteria i dokonać własnego doboru partnera. Jednakże może się zdarzyć, że kiedy już to uczynisz, prawdopodobnie znajdzie się wiele osób do wzięcia, które będą w stanie je spełnić. Odkąd jednak Bóg z mądrością zaplanował monogamię, czyli jednego partnera, jako przykład chrześcijańskiego małżeństwa, ważnym zadaniem jest, aby poprzez zawężanie opcji i selekcję różnych możliwości, dokonać wyboru tej jedynej osoby, która będzie twoim towarzyszem życia. Takie przedsięwzięcie wymaga wielkiej mądrości i Bożego prowadzenia.

Pozwólcie zatem powiedzieć nieco więcej o czynnikach, które są ważne w doborze partnera. Będziemy omawiać cechy zewnętrzne, wartości moralne, potrzeby i osobiste przymioty w odniesieniu do twojego przyszłego małżonka oraz ciebie samego. [w górę]

CECHY ZEWNĘTRZNE

Najczęściej pierwszymi czynnikami, które pociągają ludzi poszukujących towarzysza życia, są cechy zewnętrzne. Niektórzy kładą wielki nacisk na budowę ciała, owal twarzy i inne fizyczne atrybuty. Wygląd zewnętrzny jest ważny i należy dołożyć wszelkich starań, aby zaspokoić pod tym względem oczekiwania jednostki. Jednakże mądrością jest wznieść się ponad fizyczny wymiar i rozważyć jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji, podobieństwa wartości moralnych, osobowości, a także potencjał w niesieniu sobie wzajemnej pomocy w zaspakajaniu potrzeb.

Zdrowie jest czynnikiem ważnym i powinno być wzięte pod rozwagę. Istnieją bowiem pewne związki pomiędzy zdrowiem małżonków a ich szczęściem małżeńskim. Jest tak, jak się wydaje, iż osoby zdrowe, bardziej niż chore, posiadają szczęśliwe związki.

WARTOŚCI MORALNE

Jest to bardzo szeroki temat, ale jednocześnie bardzo ważny. Wartości moralne stanowią bowiem
o naszych przekonaniach, standardach lub ideałach, które są szanowane lub pieczołowicie pielęgnowane przez daną osobę. Jako takie, są one bardzo ważne i narzucają danej osobie sposób postrzegania wydarzeń życiowych i sposobu postępowania. Wartości moralne są zwykle przyswajane przez jednostkę przez pewien okres czasu, jako część procesu socjalizacyjnego. Dlatego też, osobiste wartości moralne mają swoje korzenie w rodzinie i kulturze, w jakiej dana osoba wyrosła. Wartości zdobyte we wczesnym dzieciństwie mają tendencję do głębokiego zakorzenienia się i zwykle mają na nas większy wpływ niż wartości, które zostały zdobyte w późniejszym okresie życia.

Nasze wartości moralne kształtują nasze idee, ideały, cele i aspiracje. W praktyce, te idee, ideały, cele i aspiracje przenoszą się na potrzeby, następnie na motywacje, a w końcu na postępowanie. Tak więc, zachowanie jednostki jest zwykle zgodne z wartościami, jakie kierują nią w pierwszym rzędzie. Poszczególne osoby posiadają wartości, które odnoszą się do fizycznych, społecznych, intelektualnych i duchowych aspektów ich życia. [w górę]

Ponieważ dla danej osoby niektóre wartości są ważniejsze od innych, można powiedzieć, że każdy człowiek posiada własną hierarchię wartości, lub rząd wartości, które klasyfikują się od wyjątkowo ważnych, stanowiących niejako rdzeń wszystkiego, do mniej ważnych, ubocznych. We właściwych relacjach, jeżeli dana para posiada podobny rdzeń wartości, służyć on będzie zmniejszaniu sytuacji konfliktowych i pogłębieniu się łagodności w obcowaniu. Odwrotność sytuacji jest także prawdziwa. Jeżeli nie mają podobnego korzenia wartości, prawdopodobieństwo konfliktu jest większe. Dlatego też, podejmując decyzję co do życiowego partnera, zasadniczą sprawą jest dokładne określenie własnych głównych wartości, i tego samego u przyszłego współmałżonka. Jak stwierdzono wcześniej, wiele wartości, które wpływają na nasze postępowanie rozwija się we wczesnym okresie życia. Dlatego też, kiedy jednostka stanie w konfrontacji z trudnościami lub krytycznymi sytuacjami życia, jej skłonnością będą zachowania odzwierciedlające takie wartości, które zostały ugruntowane we wczesnej młodości, a nie te, które rozwinęły się w późniejszym okresie życia. Partnerzy muszą być świadomi głównych wartości swoich towarzyszy i ich wpływu na postępowanie.

Jako chrześcijanie przykładamy wielką wagę do religii, która stanowi ważną część naszego życia. Zdarza się jednak wśród młodych ludzi, że dzielą oni tę samą religię i posiadają podobne wartości, a jednak doświadczają wielu problemów w swoich małżeńskich kontaktach. Kilka przyczyn tych problemów może mieć swoje źródło w sprawach, które ogólnie nazywamy potrzebami. Właśnie na to skierujmy teraz naszą uwagę.

POTRZEBY

Potrzeba jest pewnym brakiem lub niedostatkiem, jaki odczuwa dana osoba w swoim wnętrzu. Może być ogólna lub też określona. Obecność potrzeb we wnętrzu człowieka może powodować napięcia, niepokoje lub uczucie pustki w tych obszarach, w których się ona pojawia. Rozróżniamy różnego typu potrzeby, w zależności od obszaru naszego życia w jakim się pojawiają, dlatego wyróżniamy takie rodzaje, jak fizyczne, emocjonalne, społeczne, intelektualne i duchowe. Każdy z nas posiada potrzeby fizyczne, takie jak potrzeba wody, pożywienia, ubrania i schronienia (domu). Większość posiada potrzebę dawania i otrzymywania uczucia miłości. Mamy także potrzebę szacunku, uznania, akceptacji i zachęty od innych. Ponadto, wielu może mieć większe potrzeby intelektualnego rozwoju, a wszyscy potrzebujemy duchowego wsparcia i pokoju. [w górę]

Potrzeby poszczególnych osób zależą w dużym stopniu od wychowania, jakie otrzymały. Mając za podstawę takie potrzeby, ludzie będą zachowywać się lub działać w określony sposób. Ludzie nie tylko różnią się pod względem ilościowym czy jakościowym swoich potrzeb, ale ta sama osoba może różnić się w swoich potrzebach, w różnym czasie, w zależności od życiowych okoliczności.

Kiedy dokonujemy wyboru życiowego partnera, niezwykle ważną rzeczą jest rozważenie potrzeb obu stron. Także ocena tych potrzeb pomoże parze uświadomić sobie wcześniej trudności, jakie ich oczekują. Na przykład, oboje mogą posiadać wielką potrzebę otrzymywania czułości, ale żadne z nich nie nauczyło się tego robić. Co będzie jeśli się pobiorą? Powstały związek miłosny zubożeje. To zubożenie będzie postępować, chyba że w związku tym pojawią się nowe informacje na temat dawania uczuć. Na bazie takiej oceny potrzeb, para może zrezygnować z małżeństwa.

Chociaż po ślubie każda osoba rozwija czułość i wrażliwość oraz zdolność adresowania potrzeb w kierunku swego partnera, to bardzo pomoże związkowi, jeżeli niektóre z tych uświadomionych potrzeb i próby ich zaspokojenia będą miały miejsce przed zawarciem małżeństwa.

Warto jednakże zauważyć, że nie każdy musi zetknąć się z taką różnorodnością potrzeb u swego partnera. Można jednak starać się być pomocnym, wspierać się i tak współdziałać, jak tylko jest to możliwe. Na etapie doboru partnera najważniejsze jest działanie na rzecz styczności potrzeb w małżeństwie, aby uzyskać pewność, że para jest tak zgodna, jak tylko jest to możliwe. Miejmy nadzieję, że taki pożądany początek wpłynie na dynamiczny rozwój procesu partnerstwa, który złoży się na szczęśliwe małżeństwo.

CECHY CHARAKTERU

W wyborze życiowego partnera każdy powinien dobrze przyjrzeć się cechom charakteru kandydata. E.G. White w książce „Chrześcijański dom” opisuje kilka przymiotów żony stwierdzając, że powinna być dojrzała, kochająca, być dobrą ekonomistką, rozważną i pracowitą. Salomon wychwalał ekonomiczne i wychowawcze przymioty cnotliwej żony i matki. O mężach ta sama autorka mówi, że powinni mieć cechy czystości, pilności, postępu, uczciwości i miłości oraz bojaźni Bożej. Troskliwość, cierpliwość, uprzejmość, szacunek dla innych, wolność od nadmiernej zazdrości, elastyczność, brak egoizmu, zaufanie, optymizm, zdolności przystosowawcze, duch pełen współczucia i chęci przebaczenia — to pożądane cechy u przyszłych partnerów. Mieszanka większości tych przymiotów będzie pomocna w stworzeniu szczęśliwego domu. [w górę]

Kiedy wybieramy towarzysza ważne jest, aby wyodrębnić osobę, która jest najlepszym uzupełnieniem lub partnerem dla ciebie. Równie ważne jest, aby wybierając możliwie najlepszego partnera, starać się także być możliwie najlepszym partnerem. Jeśli ktoś chce znaleźć najlepszego partnera, sam także musi być najlepszy.

A teraz podsumujmy to wszystko. Wybieranie partnera powinno poprzedzić studium nakazów biblijnych, jakie odnoszą się do małżeństwa. Należy stale konsultować się z Bogiem poprzez regularną modlitwę, i to podczas całego procesu wybierania partnera. Starajcie się także uzyskać pomoc od rodziców i innych doświadczonych osób w czasie takiego studium.

Poznawajcie siebie na tyle obiektywnie, na ile to możliwe, włączając w to swoje wartości moralne, cele, atuty, słabości, rzeczy ulubione i nie lubiane. Weźcie pod uwagę swoją potrzebę czułości, uznania i wolności we wzrastaniu i byciu sobą. Ustalcie powód dla którego chcecie się pobrać i pomyślcie jakimi wartościami uda się wam zasilić małżeński związek.

Następnie, poznajcie swojego przyszłego partnera w podobny sposób w jaki staracie się poznać siebie, zwracając uwagę na wartości, cele, potrzeby, mankamenty, atuty, itp.

Po trzecie, poznawajcie działania swoich prawdopodobnych kandydatów na małżonków. Określcie szczególne powody, dla których oboje chcecie się pobrać. Weźcie pod uwagę wasze przypuszczalne wzajemne oddziaływanie, nie tylko jako nowożeńców, lecz jako praktykujących chrześcijan, jako przypuszczalnych rodziców i partnerów w wieku dojrzałym, jak i w podeszłych latach. Zastanówcie się, czy będziecie w stanie akceptować się wzajemnie i czy będziecie mogli skutecznie współdziałać w zmieniających się sytuacjach życiowych.

W modlitwie konsultujcie się z Bogiem. Proście o radę tych, którzy dobrze was znają. Gdy to uczynicie, wtedy dopiero staliście się gotowi, aby podjąć decyzję! [w górę]

* — artykuł ukazuje się za zgodą autorki

 
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
  

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK