K o r e s p o n d e n c y j n a
Szkoła Biblijna
 
     
 

oferuje następujące kursy:

 
     
  S T A R T   W   Ż Y C I E
Kiedy szukasz recepty na satysfakcjonującą przyszłość, gdy czujesz się nieco zagubiony, kurs ten
wskaże ci kierunek i cel, które możesz obrać tak trafnie, jak gdybyś znał koniec na początku.

O D K R Y C I A
Dla osób poszukujących odpowiedzi na trudne pytania, typu: Jaki jest cel i sens życia? Dlaczego cierpimy?
Życie, śmierć i co dalej? Czy ktoś słyszy nasze wołania i modlitwy?

A R C H E O L O G I A   I   B I B L I A
Zapoznasz się z odkryciami archeologicznymi potwierdzającymi wiarygodność Pisma Świętego.

K U R S   D L A   D Z I E C I   (wiek 8-13 lat)
Na kurs składa się dwanaście zeszytów zawierających wiele zagadek, krzyżówek i rebusów
o życiu Pana Jezusa Chrystusa.

Z D R O W I E   I   R O D Z I N A
Poznasz zasady troski o ciało, umysł i ducha oraz na czym polega tajemnica rodzinnego szczęścia.
Doświadczenie uczy, że w tych dziedzinach naszego życia lepiej jest zapobiegać niż ratować i leczyć.

S E M I N A R I U M   Z   A P O K A L I P S Y
Kurs omawia historię chrześcijaństwa z uwzględnieniem ostatnich wydarzeń na naszej planecie.
Przedstawia biblijną prawdę o końcu świata.

S E M I N A R I U M   Z   K S I Ę G I   D A N I E L A
Kurs omawia historię Księgi Daniela poprzez pryzmat wydarzeń dotyczące niewolnika hebrajskiego,
który został największym urzędnikiem państwowym w Babilonie.

Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskasz biorąc udział w jednym z wymienionych kursów.

 
     
  KSB, skr. poczt. 283, 43-300 Bielsko-Biała