Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > e-Biblia > indeks...    
 

INDEKS
KSIĄG BIBLIJNYCH

 
 

Na stronach naszego serwisu stosujemy stary, protestancki sposób zapisu ksiąg biblijnych. Zdajemy sobie sprawę, że dla osób nie obeznanych z Pismem Świętym, ten sposób zapisu może być nieco kłopotliwy, dlatego dla ułatwienia poruszania się wśród tych skrótów podajemy poniżej indeks ksiąg i ich skróty oraz odpowiednik nazwy wg. tłumaczenia Biblii Tysiąclecia.

Uwaga, ze względu na protestancki charakter tej witryny, celowo pominęliśmy obowiązujące w Kościele rzymsko-katolickim dodatkowe księgi deuterokanoniczne (dawniej: apokryfy). Posłużyliśmy się tu nazewnictwem ksiąg wg. tłumaczenia Biblii Warszawskiej.

skrót rozwinięcie (BW) nazewnictwo (BT)

STARY TESTAMENT
1 MOJŻ. I Księga Mojżeszowa Księga Rodzaju
2 MOJŻ. II Księga Mojżeszowa Księga Wyjścia
3 MOJŻ. III Księga Mojżeszowa Księga Kapłańska
4 MOJŻ. IV Księga Mojżeszowa Księga Liczb
5 MOJŻ. V Księga Mojżeszowa Księga Powtórzonego Prawa
JOZUE (lub JOZ.) Księga Jozuego x
SĘDZ. Księga Sędziów x
RUT Księga Rut x
1 SAM. I Księga Samuelowa x
2 SAM. II Ksiega Samuelowa x
1 KRÓL. I Księga Królewska x
2 KRÓL. II Księga Królewska x
1 KRON. I Księga Kronik x
2 KRON. II Księga Kronik x
EZDR. Księga Ezdrasza x
NEH. Księga Nehemiasza x
ESTERY (lub EST.) Księga Estery x
JOB Księga Joba Księga Hioba
PS. Księga Psalmów x
PRZYP. (lub PRZYP. SAL.) Przypowieści Salomona Księga Przysłów
KAZN. Księga Kaznodziei Salomona Księga Koheleta
P.n.P. Pieśń nad Pieśniami x
IZAJ. (lub IZ.) Księga Izajasza x
JER. Księga Jeremiasza x
TRENY Treny Lamentacje Jeremiasza
EZECH. Księga Ezechiela x
DAN. Księga Daniela x
OZ. Księga Ozeasza x
JOEL Księga Joela x
AM. Księga Amosa x
ABD. Księga Abdiasza x
JON. Księga Jonasza x
MICH. Księga Micheasza x
NAH. Księga Nahuma x
HAB. Księga Habakuka x
SOF. Księga Sofoniasza x
AGG. (lub AG.) Księga Aggeusza x
ZACH. Księga Zachariasza x
MAL. Księga Malachiasza x

NOWY TESTAMENT
MAT. Ewangelia św. Mateusza Ewangelia wg. św. Mateusza
MAR. Ewangelia św. Marka Ewangelia wg. św. Marka
ŁUK. Ewangelia św. Łukasza Ewangelia wg. św. Łukasza
JAN Ewangelia św. Jana Ewangelia wg. św. Jana
DZ. AP. (lub DZ.) Dzieje Apostolskie x
RZYM. List św. Pawła do Rzymian Św. Pawła list do Rzymian
1 KOR. Pierwszy list św. Pawła do Koryntian Św. Pawła 1 list do Koryntian
2. KOR. Drugi list św. Pawła do Koryntian Św. Pawła 2 list do Koryntian
GAL. List św. Pawła do Galacjan Św. Pawła list do Galatów
EFEZ. (lub EF.) List św. Pawła do Efezjan Św. Pawła list do Efezjan
FILIP. List św. Pawła do Filipian Św. Pawła list do Filipian
KOL. List św. Pawła do Kolosan Św. Pawła list do Kolosan
1 TES. Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan Św. Pawła 1 list do Tesaloniczan
2 TES. Drugi list św. Pawła do Tesaloniczan Św. Pawła 2 list do Tesaloniczan
1 TYM. Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza Św. Pawła 1 list do Tymoteusza
2 TYM. Drugi list św. Pawła do Tymoteusza Św. Pawła 2 list do Tymoteusza
TYT. List św. Pawła do Tytusa Św. Pawła list do Tytusa
FIL. List św. Pawła do Filemona Św. Pawła list do Filemona
HEBR. List do Hebrajczyków x
JAK. List św. Jakuba x
1 PIOTR. (lub 1 PIOTRA) Pierwszy list św. Piotra List 1 św. Piotra
2 PIOTR. (lub 2 PIOTRA) Drugi list św. Piotra List 2 św. Piotra
1 JAN. (lub 1 JANA) Pierwszy list św. Jana List 1 św. Jana
2 JAN. (lub 2 JANA) Drugi list św. Jana List 2 św. Jana
3 JAN. (lub 3 JANA) Trzeci list św. Jana List 3 św. Jana
JUDY List św. Judy x
OBJ. Objawienie św. Jana Apokalipsa św. Jana

Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, masz jakieś wątpliwości, pragniesz podzielić się uwagami, możesz skontaktować się z naszym ADMINISTRATOREM serwisu pod numerem jego telefonu w Warszawie:
(+4822) 7292880, czynnym całą dobę.

[POWRÓT]

 
 

[w górę]

 
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
  

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK